Jalgpalliliit soovitab treeningute jätkudes vältida peaga mängimist ja keelab kallistamise
Juhised täispikkuses!

Lähiajal esitatakse treeningutele kilomeetri jagu nõudeid.

FOTO: Eero Vabamägi

Vabariigi valitsuse otsusega lubatakse 2. maist alustada kuni kümneliikmelistes gruppides treeninguid ning seoses sellega valmistas Eesti Jalgpalli Liit koostöös kultuuriministeeriumiga klubidele juhised treeningute korraldamiseks. Näiteks soovitatakse tungivalt vältida palli mängimist käte ja peaga.

Toome jalgpalliliidu kodulehel avaldatud teksti lugejani täismahus:

Vabariigi valitsuse otsusel saab alates 2. maist taasalustada treeningutega välitingimustes, kui osalejaid on maksimaalselt kümme ning järgitakse 2+2 reeglit (koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet).

Kultuuriministeeriumi minimaalsed nõuded sporditegevuse korraldamiseks

• Spordi- ja liikumisürituste all mõeldakse vabas õhus treeningtegevust (edaspidi treening). Võistlused ei ole lubatud.

• Ühes rühmas võib olla kuni 10 inimest, sealhulgas treener, abipersonal jt ning järgida tuleb 2+2 reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt 2-meetrist vahet).

• Kõrge intensiivsusega või suuremate kiirustega tegevuste puhul on soovituslik distants isikute vahel 20 meetrit (nt lõikude jooksmine vms).

• Alaealiste puhul peab olema (iga rühma) tegevus juhendatud täiskasvanud treeneri või juhendaja poolt.

• Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse läbiviimise eest vastutaval isikul on õigus haigusnähtudega isik ja koroonaviirusesse nakatunuga kokku puutunud isik ära saata.

• Ühiseid riietus- ja pesuruume ei tohi kasutada.

• Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel tuleb territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist. Jälgida, et lähikontaktsete arv oleks võimalikult väike.

• Arvestades 2 meetri distantsi nõuet peab olema ruumi vähemalt 4 ruutmeetrit isiku kohta. Ka siis, kui samal spordiplatsil või -väljakul soovib treenida kaks või enam gruppi.

• Kasutada tuleb võimalusel isiklikke vahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama tegevuse korraldaja või rajatise haldaja (kui on avalik spordirajatis). Näiteks: välijõusaalis vahendite kasutamine; pallimängudes palli(de) desinfitseerimine pärast grupi vahetumist.

• Treeningutel osalejad peavad kasutama individuaalseid joogipudeleid.

• Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.

• Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik.

• Tegevuste korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks gruppidesse ega jääks pärast tegevusi territooriumile.

• Tegevuste korraldaja vastutab selle eest, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised ning krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne.

• Treeningute korraldamisel ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus ürituse korraldajal. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse §47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Hügieeni ja puhtuse tagamise nõuded:

• Juhul, kui tegevuse läbiviimiseks on lühiajaliselt vajalik siseruumide kasutamine (tualettruumid, vahendite hoiustamine ja rentimine, teenuste eest tasumine jms) tagatakse ruumide koristamine ja desinfitseerimine vastavalt terviseameti soovitustele ja tagatakse 2+2 nõude täitmine.

• Oluline on jälgida kätehügieeni, võimalusel pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit; käte desinfitseerimisvahendid paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta.

• Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel koheselt selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ja pestakse kohe käed.

• Võimalikud viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid) hoiustada teistest jäätmetest eraldatuna suletud kotis ning käidelda 72 tunni möödudes tavajäätmetena.

Ürituste korraldaja, spordialaliit või spordiklubi võib oma üritusele kehtestada eelpool nimetatud nõuetest rangemaid nõudeid, kui see aitab kaasa viiruse leviku tõkestamisel.

Eelpool nimetatud nõudeid tuleb täita kuni järgmiste valitsuse poolt kokku lepitud korralduste avalikustamiseni.

EJLi soovitused jalgpallitreeningute korraldamiseks õues

Iga jalgpalliväljaku kasutamiseks tuleb määrata vastutav isik, kes koordineerib tegevusi antud väljakul ja kelle kontaktandmed on avalikud.

Treeningtegevuse eest vastutaval isikul on kohustus informeerida kõiki treeningutel osalejaid ja lastevanemaid kehtestatud reeglitest ja tingimustest.

Jalgpalliväljak on avatud vastutava isiku (sõltuvalt omandivormist kas kohalik omavalitsus või klubi) sätestatud aegadel.

Väljakule tohivad siseneda ainult treeningtegevuse eest vastutavad isikud (treenerid) ja mängijad.

Kogu tegevuse vältel peab olema desinfitseerimisvahendite kättesaadavus tagatud kõikidele osalejatele.

Et vältida segadusi ja inimeste kogunemist, on kohustuslik määrata igale 10-liikmelisele rühmale täpne treeningu ja kogunemise aeg ning koht.

Ühes rühmas võib olla kuni 10 inimest, sealhulgas treener, abipersonal jt, ning järgida tuleb 2+2 reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet).

Arvestades kahe meetri distantsi nõuet peab olema ruumi vähemalt neli ruutmeetrit inimese kohta. Nõue kehtib ka siis, kui samal jalgpalliväljakul soovib treenida kaks või enam gruppi.

Kuni U15 vanusegruppides kasutatakse minimaalselt ¼ väljakust. NB! Kehtib 2+2 reegel (grupis tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet), ühe grupi suurus on maksimaalselt 10 inimest.

U16 kuni U19 vanusegruppides kasutatakse minimaalselt ⅓ väljakust. NB! Kehtib 2+2 reegel (grupis tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet), ühe grupi suurus on maksimaalselt 10 inimest. Terviseamet soovitab kõrge intensiivsusega tegevuste puhul hoida distantsi 20 meetrit.

Täiskasvanute gruppides kasutatakse minimaalselt ½ väljakust. NB! Kehtib 2+2 reegel (grupis tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet), ühe grupi suurus on maksimaalselt 10 inimest. Terviseamet soovitab kõrge intensiivsusega tegevuste puhul hoida distantsi 20 meetrit.

Enne treeningule saabumist:

Osaleja (sh treener) tunneb ennast hästi ja tervena.

Osaleja leibkonnas ei esine haigustunnuseid (palavik, köha, nohu jne).

Vastutaval isikul on kohustus haigustunnustega osalejat treeningule mitte lubada.

Tualettruumide kasutus on piiratud, arvesta sellega enne treeningule tulemist.

Saabu treeningule treeningvarustuses (riietusruumid on suletud).

Enne ja pärast treeningut desinfitseeri käed.

Saabumine staadionile:

Iga grupi staadionile saabumise aeg peab olema kirjalikult paika pandud vastutava isiku poolt ja see info osalejatele edastatud.

Lapsevanem, kes toob lapse staadionile, peaks lahkuma treeningu ajaks staadioni territooriumilt, vältimaks lastevanemate grupilist kogunemist staadioni ümbruses treeningute ajal.

Saabudes staadionile on keelatud kätlemine, kallistamine jmt otsesed kontaktid.

Lõppeva ja algava treeningu vahel peab olema vähemalt 15 minutit selleks, et jääks piisavalt aega eelmisel grupil väljakult lahkuda, inventari puhastamiseks ja uue treeningu ettevalmistamiseks.

Osalejad saabuvad treeningule paika pandud ajaks (mitte varem!) ja on kohustatud järgima 2+2 reeglit ka väljakule pääsemist oodates.

Soovituslik on staadionile saabumisel ja lahkumisel kasutada erinevaid sissepääse, mis on vastavalt tähistatud ja mille osas on eelnevalt saadetud info.

Soovituslik on tähistada ala isiklike asjade hoiustamiseks (jalgrattad jms).

Treening:

Treeningute läbiviimiseks peavad iga grupi kasutuses olevad väljaku osad olema vastutava isiku poolt eelnevalt paika pandud ja osalejad sellest informeeritud.

Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel tuleb territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelise kokkupuutumise võimalust.

Kasutada tuleb võimalusel isiklikke treeningvahendeid, mille järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida.

Treeningutel osalejatel on kohustuslik kasutada isiklikku varustust (joogipudel, massaažirull, võimlemismatt, kummilindid jne).

Soovituslik on kasutada isiklikku palli.

Võimalusel vältida ühiskasutatavate vestide kasutamist.

Tegevuste korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks gruppidesse ega jääks pärast tegevusi territooriumile.

Treeningu lõpp:

Treeningu lõpus treeningvarustuse kokku korjamine on iga grupi vastutava isiku (treener) kohustus.

Treeningvarustuse desinfitseerimine iga grupi treeningu lõpus on vastutava isiku (treener) kohustus.

Treeningul osalejate väljakult lahkumisel 2+2 reegli täitmise tagamine on vastutava isiku (treener) kohustus.

Nõuded ja soovitused treeneritele:

Oluline on jalgida kätehügieeni: kasutada tuleb desinfitseerimisvahendit või võimalusel (kui on sellised tingimused vabas ohus) pesta käsi voolava sooja vee ja seebiga. Käte desinfitseerimisvahend tuleb paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta.

Treeningute ettevalmistamisel mõtle läbi:

Mis vanuses ja tasemel on mängijad

Mis on treeningu eesmärk

Kui suur on konkreetne treeningugrupp tegevuste alguses

Kuidas tagada tegevuste kaigus 2+2 reegli täitmine

Kindlad juhised tagamaks 2+2 reegli täitmine

Mängijate liikumine ühest harjutusest teise

Soovitatud on:

Kasutada ringtreeninguid või treeninguid jaamades

Tegevused arendamaks individuaalset meisterlikkust

Keskenduda palliga tegevustele

Tungivalt soovituslik vältida järgnevaid tegevusi:

Kätega palli puudutamine

Peaga palli mängimine

Järjekorras ootamine (ka kahe meetri nõuet täites)

Küsimused:

Treeningute läbiviija määrab osalejatele ja lastevanematele kontaktisiku, kelle poole on võimalik küsimuste korral pöörduda.

Kõikides siinses dokumendis käsitlemata jäänud punktides tuleb juhinduda vabariigi valitsuse eriolukorra korralduse muudatusest (https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/korraldus_77_sk.docx) ning Kultuuriministeeriumi dokumendist «Spordi- ja liikumisürituse korraldamine õues 2. maist C0VID-19 perioodil».

Tagasi üles